Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

Επιμορφωτικές συναντήσεις

Επιμορφωτικές Συναντήσεις
1ου τριμήνου σχ. έτους 2014-2015

Πραγματοποίηση επιμορφωτικών συναντήσεων με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών της 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Ν. Σερρών, με θέμα την αξιοποίηση σύγχρονων στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της παιδαγωγικής και της διδακτικής διαδικασίας.
Η πραγμάτευση των προαναφερομένων θεμάτων - αντικειμένων των επιμορφωτικών συναντήσεων θα πραγματοποιηθεί με βιωματικές στρατηγικές, μέσα από την ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων εκπαιδευτικών στην προοπτική ανάδειξης, ανατροφοδότησης και διαμοίρασης της εγκατεστημένης εμπειρίας των εκπαιδευτικών, αλλά και την κριτική προσέγγιση των θεωρητικών και ερευνητικών πεδίων του επιστημονικού πεδίου αναφοράς. Στρατηγικές, που διέπονται από τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και λειτουργούν ευεργετικά στην ενεργή συμμετοχή στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού διαλογικού πλαισίου έκφρασης και αναστοχασμού παιδαγωγικών και διδακτικών θεμάτων.
Αναλυτικότερα,το πρόγραμμα των Συναντήσεων προτείνεται σε ομάδες εκπαιδευτικών της 3ης Περιφέρειας κατά τάξη, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:


α/α
Εκπαιδευτικοί
Ημερομηνία
Θέμα
Χώρος
1
Εκπαιδευτικοί Α΄ τάξης
29/09/2014
Ώρα: 12.00-14.00
Στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης της πρώτης ανάγνωσης και γραφής, στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της παιδαγωγικής και της διδακτικής διαδικασίας
1ο & 7ο
Δ.Σ. Σερρών
2
Εκπαιδευτικοί Β΄ τάξης
1/10/2014
Ώρα: 12.00-14.00
Η διδακτική αξιοποίηση της Λογοτεχνίας: «Το μεγάλο βιβλίο»
10ο & 24ο
Δ.Σ. Σερρών
3
Εκπαιδευτικοί Γ΄ τάξης
3/10/2014
Ώρα: 12.00-14.00
Η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος: Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου
2ο
Δ.Σ. Σερρών
4
Εκπαιδευτικοί Δ΄ τάξης
6/10/2014
Ώρα: 12.00-14.00
Σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις διαχείρισης της σχολικής τάξης: Μελέτες περίπτωσης
8ο & 25ο
Δ.Σ. Σερρών
5
Εκπαιδευτικοί Ε΄ τάξης
8/10/2014
Ώρα: 12.00-14.00
Δράσεις Φιλαναγνωσίας: Η αξιοποίηση των «βιβλίων γνώσεων» για τη διδασκαλία της Βυζαντινής Ιστορίας
1ο & 7ο
Δ.Σ. Σερρών
6
Εκπαιδευτικοί ΣΤ΄ τάξης
10/10/2014
Ώρα: 12.00-14.00
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία
10ο & 24ο
Δ.Σ. Σερρών